-->
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI BLOG MANG CEK DIDIN, SEMOGA APA YANG ANDA CARI DISINI MENJADI INSFIRASI DAN BERMANFAAT UNTUK ANDA
Home » » Surah Al Waqiah

Surah Al Waqiah

 

video youtube, silahkan download    بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ
1. idzaa waqo’atil waaqi’ah
2. laysali waqo’atihaa kaadziba
3. khoofidhotun raafi’a
4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa
5. wabussatil jibaalu bassaa
6. fakaanat habaa-am munbatstsaa
7. wakuntum azwaajan tsalaatsa
8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah
9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah
10. wassaabiquunas saabiquun
11. ulaa-ikal muqarrobuun
12 fii jannaatin na’iim
13 tsullatun minal-awwaliin
14 waqoliilun minal-aakhiriinaa
15 ‘alaa sururin mawdhuuna
16 muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin
17 yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun
18 bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin
19 laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun
20 wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun
21 walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun
22 wahuurun ‘iin
23 ka-amtsaalil luu' luil maknuun
24 jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun
25 laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa
26 illaa qiilan salaaman salaamaa
27 wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin
28 fii sidrin makhdhuud
29 watholhin mangdhuud
30 wazhillin mamduud
31 wamaa-in maskuub
32 wafaakihatinn katsiira
33 laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a
34 wafurusyinn marfuu’a
35 innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a
36 faja’alnaahunna abkaaroo
37 ‘uruban atroobaa
38 li-ash-haabil yamiin
39 tsullatun minal-awwaliin
40 watsullatun minal-aakhiriin
41 wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal
42 fii samuumin wahamiim
43 wazhillin minn yahmuum
44 laa baaridin walaa kariim
45 innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin
46 wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim
47 wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun
48 awa aabaa-unaal-awwaluun
49 qul innal-awwaliina wal-aakhiriin
50 lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum
51 tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun
52 laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum
53 famaali-uuna minhaal buthuun
54 fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim
55 fasyaaribuuna syurbalhiim
56 haadzaa nuzuluhum yawmaddiin
57 nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun
58 afaro-aytum maa tumnuun
59 a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun
60 nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin
61 ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun
62 walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun
63 afaro-aytum maa tahrutsuun
64 a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun
65 law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun
66 innaa lamughramuun
67 bal nahnu mahruumuun
68 afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun
69 a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun
70 law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun
71 afaro-aytumun naarollatii tuu ruun
72 a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun
73 nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin
74 fasabbih bismi robbikal ’azhiim
75 falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum
76 wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim
78 innahu laqur-aanun kariim
79 fii kitaabin maknuun
80 laa yamassuhu illaal muthohharuun
81 tannziilun min robbil’aalamiin
82 afabihaa dzaal hadiitsi antum mud-hinuun
83 wataj’aluuna rizqokum annakum tukadzdzibuun
84 falawlaa idzaa balaghatil hulquum 3X
84 wa-antum hiina-idzin tangzhuruun
85 wanahnu aqrobu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun
86 falawlaa in kunntum ghayro madiiniin
87 tarji’uu nahaa in kuntum shoodiqiin
88 fa-ammaa in kaana minal muqorrobiin
89 farowhun waroyhaanun wajannatu na’iim
90 wa-ammaa in kaana min ash-haabil yamiin
91 fasalaamun laka min ash-haabil yamiin
92 wa-ammaa in kaana minal mukadzdzibiinadhdhoolliin  2X
93 fanuzulun min hamiim
94 watashliyatu jahiim
95 inna haadzaa lahuwa haqqul yaqiin
96 fasabbih bismi robbikal ’azhiim

0 komentar:

Post a Comment

CARA MUDAH CARI DUIT TANPA MODAL

Translate

mangcekdidin. Powered by Blogger.